Проблеми перекладу Європейської хартії місцевого самоврядування

«Якісний переклад тексту Європейської хартії місцевого самоврядування: шлях до реальної євроінтеграції»

В продовж останніх років, українська влада неодноразово наголошувала про «європейський вибір» для України та важливість дотримання європейських принципів на шляху до подальшої євроінтеграції.

Дотримання курсу євроінтеграції залежить від якісного та послідовного виконання Україною всіх взятих на себе міжнародних зобов’язань.

Одним із таких зобов’язань перед європейською спільнотою є виконання підписаної та ратифіканої Україною Європейської хартії місцевого самоврядування(далі – Хартія).

Хартія є одним із базових документів, що визначають основні принципи організації та реалізації місцевого самоврядування в країні.

Нагадаємо, що забезпечення реального місцевого самоврядування є одним із важливих факторів розвитку демократичної публічної влади в країні, шляхом надання місцевим співтовариствам права здійснювати керівництво та впорядкування місцевими справами на власний розсуд, та під власну відповідальність.

Хартія була прийнята та відкрита для підписання в 1985 році, а  ратифікована Верховною Радою України в 1997 році[1].

Не дивлячись на  обов’язковість для України положень Хартії та досить значний проміжок у часі з моменту її ратифікації, до сих пір, існує значна кількість розбіжностей щодо розуміння і реалізації принципів і положень, що закріплені в тексті Хартії.

Однією із головних проблем, на думку автора, є некоректність перекладу тексту Хартії, а відповідно і некоректність розуміння змісту положень Хартії.

На проблему некоректного перекладу Хартії звертають увагу як вітчизняні, так і міжнародні фахівці.

На існування проблеми різночитання тексту Хартії звертається увага і в експертному висновку щодо відповідності національного законодавства України положенням Європейської хартії місцевого самоврядування[2] (далі – Експертний висновок).

На думку автора, лише всебічний та самостійний переклад і аналіз текстів Хартії українською, англійською та французькою мовами, з аналізом вже існуючих наукових праць з даної проблематики, дасть можливість сформувати нові погляди на проблему та на шляхи її вирішення.

На жаль, у сучасній науковій літературі, проблема некоректності перекладу тексту Хартії не отримала належної оцінки у працях науковців, які зазначають про  наявність різночитання тексту Хартії, не поглиблюючись у суть та витоки проблеми.

Проаналізуємо коректність перекладу терміну «local authorities», що є одним із ключових в контексті розуміння суті тексту Хартії.

Якщо дослівно перекладати з англійської мови  термін «local authorities», то він перекладається, як: local – місцеві (локальні), а authorities – влади (власті).

Такий переклад терміну «local authorities» підтримують і автори  Експертного висновку: «Англійське «local authorities» перекладено як «органи місцевого самоврядування». Водночас в ужитку є інший переклад цього виразу – «місцеві влади» (напр. Конгрес місцевих і регіональних влад)».

Проте, якщо перекладати з французької мови (текст якої має таку ж силу, як і англійська версія), то термін «collectivités locales» перекладається: collectivités – спільноти (общини, громади, колективи), а locales – місцеві (локальні).

Про доречність перекладу та розуміння в контексті Хартії перекладу  терміну «collectivités locales» (відповідно і «local authorities»), саме як «місцеві співтовариства», зазначають у своїх працях низка вітчизняних та російських фахівців (напр. автори  Колективної монографії[3], М.А. Краснов, О.О. Замотаєв)

Нагадаємо, що в офіційному перекладі тексту Хартії[4] під терміном «local authorities» розуміється «органи місцевого самоврядування».

Отже, існує щонайменше три варіанти перекладу терміну «local authorities»: місцеві власті (місцева влада), територіальна громада та органи місцевого самоврядування.

Щоб оцінити коректність і правильність розуміння суті, що закладалась в  термін «local authorities», на нашу думку, необхідно звернутись до витоків та історії прийняття Хартії.

До прийняття Хартії Радою Європи 15 жовтня 1985 року, було прийнято низку документів, що передували та обґрунтовували прийняття Хартії.

Одним із таких документів є 64-а резолюція Європейської конференції місцевих влад (далі – Конференція, з 1975 року – Конференція місцевих і регіональних влад Європи, з 1994 року – Конгрес місцевих та регіональних влад).

Суть 64-ї резолюції Конференції полягала в гарантуванні прав і свобод місцевих громад та в забезпеченні певної автономії місцевих громад із наданням місцевим громадам повноважень під їх відповідальність. Отже, мова йшла саме про місцеві громади та їх права і свободи, що підтверджується використанням в тексті резолюції саме термінів:  англ. «local communities» та франц. «collectivités locales» – місцеві громади (локальні (місцеві) колективи).

Наступним важливим документом на шляху до прийняття Хартії є 126-а резолюція Конференції. В тексті даної резолюції містився вже термін «local authorities», проте французька версія залишилась незмінною та містила термін «collectivités locales», а в тексті самої 126-ї резолюції Конференції містилось пряме посилання на першоджерела та підстави її прийняття, одним із яких називалась  64-а резолюція Конференції.

Проаналізувавши передумови прийняття Хартії, переклади текстів 64-ї та 126-ї резолюцій Конференції місцевих і регіональних влад Європи, англійською та французькою мовами, що були джерелами Хартії, можна стверджувати про необхідність та коректність розуміння терміну «local authorities» саме як – «місцеві (територіальні) громади (колективи)».

Для однозначного та коректного вирішення проблеми перекладу тексту Хартії, необхідно ініціювати створення робочої групи, що має складатись із науковців, лінгвістів а представників Ради Європи.

Важливість ініціювання створення вищезазначеної робочої групи є важливим кроком до якісного євроінтеграційного процесу в України та можливістю реалізації дійсного «доброго врядування».

Автор – С.А. Панасюк, магістр права, аспірант, викладач кафедри історії та теорії держави і права, голова ВГО «ВАРТА», член громадської ради при Мінрегіонбуді.

[1] Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон України від 15 липня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – ст. 249.

[2] Експертний висновок щодо відповідності національного законодавства України положенням Європейської хартії місцевого самоврядування [Електронний ресурс] // Інститут громадянського суспільства – Режим доступу: http://www.csi.org.ua/www/?p=2364.

[3] Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: Кол. Монографія. / За ред.. В.В Кравченка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова. – К.: Атіка, 2007. – 864 с.

[4] Європейська Хартія місцевого самоврядування // Відомості Верховної Ради України. –1997. – № 38. – Ст. 249.